Kronična položajno-zaznavna omotica – most med nevrootologijo in biopsihologijo / Persistent postural-perceptual dizziness – bridge between neurotology and biopsychology - v pripravi

  • Anton Grad

Abstract

Persistent postural-perceptual dizziness is a new name with a new concept of previously know as postural phobic vertigo or chronic subjective dizziness with the criteria as follows: persistent dizziness without vertigo lasting for three months at least 15 of every 30 days typically worse with upright posture, motion, social stimuli, precise visual focus (reading, using a computer) after a neurootologic, psychogenic, medical, traumatic disruption of balance. Using these criteria we retrospectively identified 30 patients out of 150 patients with central vertigo. We found a female gender predominance, but no other significant differeness. However, there was an age difference between the groups with either neurootologic or psychogenic cause with older age in the neurootologic group. We suggest a multidisciplinary therapeutic approach consisting of medication, vestibular balance rehabilitation and cognitive behaviour therapy. However, cognitive behaviour therapy proved to be effective on short course only. Therefore, therapy should be on long-dated lead by an expert in somatic and psychologic characteristics of the chronic dizziness. These characteristics are unified in the field of the biopsychology. We believe that the persistent postural-perceptive dizziness a perfect model of a bridge between the neurootology and the biopsychology.


Izvleček


Kronična položajno-zaznavna omotica je novo poimenovanje sindroma, ki je bil pred tem znan kot položajna fobična vrtoglavica oz. kot kronična subjektivna omotica. Drugačen je glede na prejšnje oznake tudi njen koncept, ki ga določajo naslednja merila: kronična omotica brez vrtoglavice, ki traja tri mesece in vsaj 15 dni od 30 dni, ki se tipično poslabša pri stoji, gibanju, socialnih dražljajih, natančnemu vidnemu delu (branje, delo z računalnikom) po nevrootološkem, psihogenem, drugem bolezenskem ali poškodbenem vzroku motnje ravnotežja. Po teh merilih smo v raziskavi, ki je temeljila na dokumentaciji Splošne bolnišnice Izola, retrospektivno identificirali 30 od 150 bolnikov z diagnozo centralno pogojene vrtoglavice. Izkazalo se je, da je med njimi več žensk kot moških, drugih značilno pomembnih razlik ni bilo. Ugotovili pa smo tudi, da so bolniki z nevrootološkim vzročnim dejavnikom starejši od tistih s psihogenim vzrokom. Pri zdravljenju bolezni predlagamo multidisciplinarni terapevtski pristop, ki naj vsebuje zdravljenje z zdravili, vaje za povrnitev ravnotežja in kognitivno-vedenjsko terapijo. Toda kognitivno-vedenjska terapija ima le kratkoročen pozitivni učinek, ki po nekaj mesecih izzveni. Terapija mora biti zato dolgoročna, voditi pa jo mora oseba, ki pozna tako somatske kakor tudi psihične značilnosti kronične omotice. Ta znanja so združena v biopsihologiji, zato menimo, da kronična položajno-zaznavna omotica pri zdravstveni obravnavi predstavlja odličen model za most med nevrootologijo in biopsihologijo.

Published
2018-11-19
How to Cite
GRAD, Anton. Kronična položajno-zaznavna omotica – most med nevrootologijo in biopsihologijo / Persistent postural-perceptual dizziness – bridge between neurotology and biopsychology - v pripravi. Bilten: ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu <br/> (BULLETIN economics, organisation and informatics in healthcare) <br/> ISSN 2630-2543, [S.l.], v. 29, n. 1, p. 1 -- 12, nov. 2018. ISSN 2630-2543. Available at: <https://journals.famnit.upr.si/index.php/bilten/article/view/43>. Date accessed: 17 feb. 2020.