Uredniška politika / Editorial policy

Bilten predstavlja vodilno slovensko strokovno revijo z vseh treh podro?ij - ekonomike, organizacije in informatike v zdravstvu že ve? kot 20 let. Široka pokritost naro?nikov po ve?ini zdravstvenih organizacij predstavlja osnovo za prodorno predstavitev doma?ih izsledkov, ?lanki primerjav z ostalimi zdravstvenimi sistemi pa ponujajo vpogled v dogajanja v širšem zdravstvenem prostoru EU. Sama podro?ja poglavij, vsebine prispevkov kot tudi mednarodna sestava uredniškega odbora s predstavniki podro?ja naravoslovja in ekonomije so že doslej zagotavljali usmeritev v merljivost, preverljivost in dokazljivost raziskav in ?lankov.

Bulletin plays the role of the leading professional journal in Slovenia in all three areas – economics, organization and informatics in healthcare field more than 20 years of publishing. Wide users coverage in most of the healthcare organizations sets the basis for the thorough presentation of the national findings, whereas articles that compare our national healthcare system with those from the other countries offer insight into the happenings in the wider EU healthcare area. The thematics of the chapters and the articles as well as the structure of the editorial board, comprised of the professionals from the fields of economics and natural sciences ensure and promote the measurability, consistency and provability of researches and articles.